Zásady ochrany osobních údajů

Vlastník a správce dat:

Tomáš Zdvořáček, Šafaříkova 7, Hodonín, Česká republika

Kontaktní email majitele: vycistit@email.cz

Typy shromážděných údajů

Mezi typy osobních údajů, které tato aplikace shromažďuje sama nebo prostřednictvím třetích stran, jsou: Cookies a údaje o použití.

Kompletní podrobnosti o každém druhu shromažďovaných osobních údajů jsou uvedeny ve vyhrazených částech těchto zásad ochrany soukromí nebo konkrétními vysvětlujícími texty zobrazenými před sběrem dat.
Osobní údaje mohou být volně poskytovány uživatelem nebo v případě údajů o použití automaticky shromažďovány při použití této aplikace.
Veškerá data požadovaná touto aplikací jsou povinná a neposkytnutí těchto údajů může znemožnit, aby tato aplikace poskytovala své služby. V případech, kdy tato aplikace výslovně uvádí, že některé údaje nejsou povinné, uživatelé mohou tuto informaci sdělovat bez jakýchkoliv následků na dostupnost nebo fungování služby.
Uživatelé, kteří si nejsou jisti, které osobní údaje jsou povinné, se mohou obrátit na vlastníka.
Jakékoli použití souborů cookie – nebo jiných měřicích nástrojů – touto aplikací nebo vlastníkem služeb třetích stran používaných touto aplikací slouží k poskytování služby požadované uživatelem kromě jakýchkoli jiných účelů popsaných v tomto dokumentu a v „Pravidlech souborů cookie“, pokud jsou k dispozici.

Uživatelé odpovídají za získání, zveřejnění nebo sdílení osobních údajů třetích stran prostřednictvím této aplikace a potvrzení souhlasu třetí strany s poskytnutím těchto údajů vlastníkovi.

Režim a místo zpracování dat

Způsoby zpracování

Správce dat zpracovává údaje uživatelů řádným způsobem a musí přijmout vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránily neoprávněnému přístupu, odhalení, změnám nebo neoprávněnému zničení dat.
Zpracování dat se provádí pomocí počítačů a / nebo nástrojů podporujících IT, a to podle organizačních postupů a režimů, které se přímo vztahují k uvedeným účelům. Vedle správce údajů mohou být údaje v některých případech přístupné určitým typům odpovědných osob, které se zabývají provozem místa (správa, prodej, marketing, právní, systémová správa) nebo externími stranami (například třetími poskytovatelů technických služeb pro partnery, poštovních klientů, poskytovatelů hostingu, IT společností, komunikačních agentur) jmenovaných v případě potřeby jako zpracovatelé dat od vlastníka. Aktualizovaný seznam těchto stran může být kdykoli požádán od správce údajů.

Místo

Data jsou zpracovávána v provozních kancelářích řadiče dat a na všech dalších místech, kde se nacházejí strany zabývající se zpracováním. Další informace získáte od správce dat.

Retenční čas

Data jsou uchovávána po dobu nutnou k poskytnutí služby požadované uživatelem nebo stanovená účelem popsaným v tomto dokumentu a uživatel může vždy požadovat, aby správce dat pozastavil nebo odstranil data.

Použití shromážděných údajů

Údaje o uživateli jsou shromažďovány, aby umožňovaly vlastníkovi poskytovat své služby i pro následující účely: Analytika a interakce s externími sociálními sítěmi a platformami.

Osobní údaje použité pro každý účel jsou uvedeny v konkrétních částech tohoto dokumentu.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely a využívají následující služby:

Analytika

Služby obsažené v této kapitole umožňují vlastníkovi sledovat a analyzovat provoz na webu a lze je použít ke sledování chování uživatele.

Google Analytics (Google Inc.)
Služba Google Analytics je služba analýzy webu poskytovaná společností Google Inc. („Google“). Společnost Google používá shromážděná data k sledování a prozkoumání používání této aplikace, k přípravě zpráv o jejích aktivitách a ke sdílení s dalšími službami Google.
Společnost Google může využívat shromážděná data k tomu, aby kontextualizovala a personalizovala reklamy své vlastní reklamní sítě.

Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o využití.

Místo zpracování: US – Zásady ochrany soukromíOpt Out

Interakce s externími sociálními sítěmi a platformami

Tento typ služby umožňuje interakci se sociálními sítěmi nebo jinými externími platformami přímo ze stránek této aplikace.
Interakce a informace získané touto aplikací vždy podléhají nastavení ochrany soukromí uživatele pro každou sociální síť.
Tento typ služby může stále shromažďovat data o provozu na stránkách, kde je služba nainstalována, i když je uživatel nepoužívá.

Google+ tlačítko +1 a sociální widgety (Google Inc.)
Tlačítko +1 Google+ a sociální widgety jsou služby, které umožňují interakci se sociální sítí Google+ poskytovanou společností Google Inc.
Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o využití.
Místo zpracování: US – Zásady ochrany osobních údajů

Facebook jako tlačítka a sociální widgety (Facebook, Inc.)
Tlačítko Facebook Like a sociální widgety jsou služby, které umožňují interakci se sociální sítí Facebooku poskytovanou společností Facebook, Inc.

Shromažďované osobní údaje: Cookies a údaje o využití.

Místo zpracování: US – Zásady ochrany osobních údajů

Další informace o sběru a zpracování dat

Legální akce

Osobní údaje uživatele mohou být použity pro právní účely kontrolorem, při soudním řízení nebo ve fázích vedoucích k možným soudním jednáním vyplývajícím z nesprávného použití této žádosti nebo souvisejících služeb.
Uživatel si prohlašuje, že si je vědom, že od správce údajů může být požadováno, aby na žádost orgánů veřejné moci odhalil osobní údaje.

Další informace o osobních údajích uživatele

Kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů může tato aplikace poskytnout uživateli doplňkové a kontextové informace týkající se konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování osobních údajů na vyžádání.

Systémové protokoly a údržba

Pro účely provozu a údržby může tato aplikace a veškeré služby třetích stran shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakci s touto aplikací (systémové protokoly) nebo použít pro tento účel další osobní data (například adresu IP).

Informace neobsahující tyto zásady

Další informace o shromažďování nebo zpracování osobních údajů můžete kdykoli požádat od správce údajů. Viz. kontaktní informace na začátku tohoto dokumentu.

Práva uživatelů

Uživatelé mají právo kdykoli zjisit, zda jsou jejich osobní údaje uloženy, a mohou se obrátit na správce údajů, aby zjistili jejich obsah a původ, ověřili jejich přesnost nebo požádali o jejich doplnění, zrušení, aktualizaci nebo opravu , anebo pro jejich přeměnu na anonymní formu nebo pro zablokování jakýchkoli údajů uložených v rozporu se zákonem a také proti jejich léčbě z jakéhokoli legitimního důvodu. Žádosti by měly být zaslány správci údajů na kontaktních informacích uvedených výše.

Tato aplikace nepodporuje žádosti „Nesledovat“.

Chcete-li zjistit, zda některá ze služeb třetích stran používá ctnost požadavků „Nesledovat“, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů.

Změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Správce údajů si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady ochrany osobních údajů tím, že na tuto stránku upozorní své uživatele. Důrazně doporučujeme tuto stránku často kontrolovat s odkazem na datum poslední úpravy uvedenou v dolní části stránky. Pokud uživatel namítá jakoukoli změnu zásady, uživatel musí tuto aplikaci ukončit a může požádat správce údajů o odstranění osobních údajů. Pokud není uvedeno jinak, stávající zásady ochrany soukromí platí pro všechny osobní údaje, které má správce dat o uživatelích.

Informace o těchto zásadách ochrany osobních údajů

Správce dat je zodpovědný za tuto politiku ochrany osobních údajů.

 

Definice a právní odkazy

Osobní údaje (nebo data)

Jakékoli informace týkající se fyzické osoby, právnické osoby, instituce nebo sdružení, které jsou nebo mohou být identifikovány, a to i nepřímo, odkazem na jakékoli další informace, včetně osobního identifikačního čísla.

Použití dat

Informace shromážděné automaticky z této aplikace (nebo služby třetích stran používané v této aplikaci), které mohou zahrnovat: adresy IP nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří tuto aplikaci používají, adresy URI (Uniform Resource Identifier) čas žádosti, způsob, jakým se odesílá požadavek na server, velikost souboru přijatého v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi serveru (úspěšný výsledek, chyba atd.), země původu, funkce prohlížeče a operační systém používaný uživatelem, různé časové údaje na návštěvu (např. čas strávený na každé stránce v rámci aplikace) a podrobnosti o cestě sledované v rámci aplikace se zvláštním odkazem na posloupnost navštívené stránky a další parametry týkající se operačního systému zařízení a / nebo IT prostředí uživatele.

Uživatel

Osoba, která používá tuto aplikaci, která se musí shodovat s subjektem údajů nebo je mu být zmocněn, na nějž se vztahují osobní údaje.

Subjekt údajů

Právní nebo fyzická osoba, na kterou se vztahují osobní údaje.

Vlastník nebo správce dat

Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa nebo jakýkoli jiný subjekt, sdružení nebo organizace pověřená správcem údajů zpracovávat osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa nebo jakýkoli jiný subjekt, sdružení nebo organizace s právem rozhodovat o účelu a způsobech zpracování osobních údajů a o použitých prostředcích, včetně bezpečnostní opatření týkající se provozu a používání této aplikace. Správce dat, pokud není uvedeno jinak, je vlastníkem této aplikace.

Aplikace

Hardwarový nebo softwarový nástroj, pomocí kterého jsou shromažďovány osobní údaje uživatele.

Cookies

Malé sady dat uložených v zařízení uživatele.

Legální informace

Oznámení pro evropské uživatele: Toto prohlášení o ochraně soukromí bylo vypracováno při plnění povinností podle čl. 10 směrnice ES č. 95/46 / ES a podle ustanovení směrnice 2002/58 / ES ve znění směrnice 2009/136 / ES o předmětu „Cookies“.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze této aplikace.